Directeur Kim Putters, SCP

SCP analyseert partijprogramma's op maatschappelijke kwesties

[Nieuwsbericht van SCP.nl]

In de analyse schetst het SCP de actuele stand van zaken rond enkele grote maatschappelijke kwesties die in de komende kabinetsperiode zullen spelen, te weten: de toegankelijkheid van de zorg; pensioenveranderingen en sociale veiligheid. We bieden inzicht in de achtergronden, oorzaken en de sociale gevolgen voor de burgers, zover ons wetenschappelijk onderzoek dat toelaat. Ook betrekken we onze inzichten over effectief beleid. Op basis hiervan analyseren we vervolgens hoe in de door de politieke partijen vastgestelde verkiezingsprogramma’s deze sociale en culturele kwesties geadresseerd worden. Om praktische redenen beperken wij ons daarbij tot de partijen die nu in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn.

Het SCP verricht dus geen ‘doorrekening’. In de analyse ligt het accent op de wetenschappelijke kennis over de genoemde maatschappelijke problemen, de beleidsveronderstellingen en beleidsopties, en de betekenis daarvan voor uiteenlopende groepen burgers. Het is in die zin vergelijkbaar met het `memorandum aan de (in)formateur’, dat het SCP in voorgaande jaren na de Tweede Kamerverkiezing publiceerde